Historie

Broderloge nr. 45 Enrico Dalgas under Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark, I.O.O.F. indstiftedes i Herning den 21. januar 1917, som datterloge af broderloge nr. 17 St. Blicher, I.O.O.F. i Ringkøbing.

Den spæde start til oprettelsen af en Odd Fellow loge i Herning skete i slutningen af 1800-tallet, hvor et antal velanskrevne mænd fra byens borgerskab var blevet medlemmer af broderloge nr. 17 St. Blicher, Ringkøbing.

På grund af den dengang lange og besværlige rejse deltog brødrene ikke så ofte i møderne, men holdt “sammenkomster” i Herning. For at deltage i logens møder måtte brødrene rejse til Ringkøbing – en strækning på ca. 50 km. – hvilket foregik med hestevogn, hvorfor det var nødvendigt med en overnatning under vejs. På grund af den dengang lange og besværlige rejse deltog brødrene ikke så ofte i møderne, men holdt “sammenkomster” i Herning. Af gamle referater fra disse fremgår det, at der allerede 1895 har været afholdt sådanne møder.

Som en forløber for oprettelsen af en egentlig Odd Fellow broderloge besluttede brødrene fra Herning sig for at stifte en Odd Fellow forening under navnet “Enrico Dalgas”, efter at man havde indhentet Dalgas-slægtens tilladelse til at benytte dette navn.

Foreningen stiftedes den 8. november 1899, dens første bestyrelse bestod af læderhandler broder N. Erichsen, sagfører broder C.W.J. Valeur, toldforvalter broder L.D. Wellejus og købmand broder Arnold Andersen. I begyndelsen afholdt man møder hver anden onsdag kl. 19.30.

Møderne foregik på skift i de respektive brødres hjem, men den 11. oktober 1899 sikrede man sig faste mødelokaler, der bestod af to møblerede værelser, som man lejede i gæstgiver Søren Jensens private bolig, for en årlig leje på kr. 50,00 incl. lys og varme. Her afholdtes det første møde den 22. november 1899.

Målet var dog at få egen ejendom, og den 18. april 1900 vedtoges det at søge at få købt en passende ejendom. Senere enedes man imidlertid om at se sig om efter et passende lejemål eller evt. at købe en godt beliggende ejendom, der ville egne sig til ordensbygning.

Foreningens kassebeholdning var på dette tidspunkt ca. kr. 200,00. Da kassebeholdningen i begyndelsen af 1905 var nået op på kr. 452,21, nedsatte man et bygge­udvalg.

Den 2. november 1905 fik man imidlertid af murermester A. Madsen et tilbud om at leje 1. sal (Manzardetagen) i en ejendom, han havde under opførelse på adressen Mindegade 10, Herning. Den årlige leje skulle i de første fem år være kr. 250,00 og derefter kr. 300,00 i de efterfølgende fem år. Disse lejebetingelser blev enstemmigt godkendt af foreningen, og arkitekt V. Gullev udarbejdede uden vederlag tegninger for indretning af lokalerne, som blev taget i brug den 30. september 1906.

Odd Fellow foreningen “Enrico Dalgas” arbejdede i de følgende år på at udvide medlemstallet og var i begyndelsen af 1917 nået op på 33 brødre.

Den 21. januar 1917 indviedes de lejede ordenslokaler i ejendommen Mindegade 10 til ordensbrug og samme dag blev Odd Fellow foreningen “Enrico Dalgas” indstiftet som den 45. broderloge under Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark, I.O.O.F. under navnet Odd Fellow broderloge nr. 45 Enrico Dalgas I.O.O.F.

Logens første valgte embedsmænd var: Sagfører broder C.W.J. Valeur (overmester), skomagermester broder A. Thisted (undermester), købmand broder P.O. Mølgaard (sekretær), fabrikant broder J. Junget (kasserer) og købmand N.E. Præstmark (skatmester).

I august 1940 købte logen hele ejendommen Mindegade 10, hvor der i stueetagen var to lejligheder. Kort efter overtagelsen foretog man en ombygning, hvor 1. sal (manzardetagen) blev nedbrudt, og der opførtes to nye etager. På den nye 1. sal indrettedes selskabslokaler, og på 2. sal i en ny manzardetage indrettedes ordenslokaler. Ombygningen blev projekteret af arkitekt broder N.C. Christensen, og ordenslokalerne indviedes til ordensbrug den 30. november 1941.

I de efterfølgende besættelsesår havde logen en svær tid, og i de sidste år af denne periode blev der ikke afholdt møder. Af frygt for at besættelsesmagten skulle beslaglægge lokalerne, blev alt logens inventar flyttet og opmagasineret rundt omkring i byen, og der blev sat kunstige blomster i vinduerne, så lokalerne udefra lignede beboede lejligheder. Herved undgik man beslaglæggelse.

Selvom der ikke afholdtes regulære logemøder, samledes brødrene dog jævnligt, skiftevis på det daværende Gregersens Hotel, der ejedes af broder Jens P. Jepsen, og på det daværende Centralhotellet, hvis indehaver var broder Laust Nybo.

Efter 1945 øgedes logens medlemstal betydeligt, og i begyndelsen af 60’erne begyndte man at tale om en forbedring og udvidelse af lokaleforholdene. Ved brødres hjælp erhvervede man i begyndelsen af 1965 de to naboejendomme – Mindegade 8 og 12 – og der blev nedsat et byggeudvalg med ingeniør broder Th. Grinsted som formand, der skulle fremkomme med forslag til et nyt byggeri på de 3 grunde.

Efter at flere forslag var blevet fremsat, enedes man om at påbegynde opførelsen af den nuværende ejendom, som består af logesal, selskabslokaler, køkken m.v. og et antal mindre rum, alt sammen i underetagen, samt 23 beboelseslejligheder i de øvrige 3 etager.

Arbejdet blev påbegyndt den l. august 1969, og grundstensnedlæggelsen og ordenslokalernes indvielse til ordensbrug fandt sted den 28. november 1970. De 23 beboelseslejligheder er siden solgt som ejerlejligheder, og logen ejer således i dag i fællesskab med vor datterloge “kun” underetagen, hvor selskabslokalerne i år 2000 er blevet udvidet.

Op gennem 60’erne og 70’erne havde logen en stor og stabil fremgang i medlemstallet, hvilket resulterede i, at 5 brødre den 3. september 1973 meddelte, at man havde anmodet Storlogen om tilladelse til dannelse af en Odd Fellow forening, som forløber for indstiftelsen af en ny Odd Fellow broderloge i Herning.

Foreningen blev oprettet den 14. april 1975 under navnet “H.P. Hansen”, efter Hernings første æresborger museumsforstander H.P. Hansen. Den 23. september 1978 institueredes foreningen som Odd Fellow broderloge nr. 105 H.P. Hansen, I.O.O.F. – vor loges første datterloge, der dengang talte 43 brødre.
Foruden de to broderloger er også Odd Fellow søsterloge nr. 27 Heden I.O.O.F. & Odd Fellow søsterloge nr. 92 Stjernen hjemmehørende i ordenslokalerne Mindegade 10, Herning.